9.23 BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARINI AMALGA OSHIRISH

Authors

  • Usmonqulov Sherzod Usmonqulovich Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Informatika va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchi, PhD

Abstract

Maqolada bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini amalga oshirish yo‘llari yoritilgan va shakllantirish modeli keltirilgan.  

Kalit so’zlar: maqsadli komponent, emotsional-motivatsion komponent, mazmunli komponent, amaliy-faoliyatli komponent, nazoratlovchi-baholovchi komponent, natijaviy - korreksion komponent.

Abstract. The article describes ways of implementing the pedagogical conditions for the formation of the professional competence of future informatics teachers and presents a formation model.

Key words: target component, emotional-motivational component, meaningful component, practical-active component, control-evaluative component, result-corrective component.

Аннотация. В статье описаны пути реализации педагогических условий формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики и представлена ​​модель формирования.

Ключевые слова: целевой компонент, эмоционально-мотивационный компонент, содержательный компонент, практико-деятельный компонент, контрольно-оценочный компонент, результативно-коррекционный компонент.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta’lim natijalarini baholashda bitiruvchilarning “tayyorgarligi”, “umumiy madaniyati”, “bilimliligi” kabi tushunchalarni tavsiflashda “kompetentlilik”, “kompetentli model”, “tayanch kompetensiyalar”ga kabi tushunchalardan tez-tez fodalanayotganligiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Ta’limga oid qator me’yoriy hujjatlarda, ilmiy ma’ruza va maqolalar mazmunida “kompetentlik”, “kompetensiya” kabi tushunchalarning bir-biridan farqli tarzda tavsiflanayotganligini uchratamiz[6]. Masalan, professor N.Muslimov tomonidan chop etilgan “Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari” nomli o‘quv-metodik qo‘llanmada kasbiy-pedagogik kompetentlikning: psixologik kompetentlik; metodik kompetentlik; axboriy kompetentlik; kreativ kompetentlik; kommunikativ kompetentlik; shaxsiy kompetentlik; texnologik kompetentlik; ekstremal kompetentlik kabi sifatlari sanab o‘tilgan va tavsiflangan. Muhokama qilinayotgan mavzu doirasida axboriy kompetentlikga asosiy e’tiborni qaratamiz. Axboriy kompetentlik-axborot muhitida mavjud bo‘lgan zarur, muhim, kerakli, foydali ma’lumotlar (axborot)ni izlash, yig‘ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o‘rinli va samarali foydalanishni ifodalaydi[8]. Axboriy kompetentlik har qanday kasbiy kompetentlikning asosini tashkil etadi.

Published

25-06-2024

How to Cite

Usmonqulov Sherzod Usmonqulovich Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Informatika va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchi, PhD. (2024). 9.23 BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARINI AMALGA OSHIRISH. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 9(1), 114–119. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/310