7.17 HARORAT O‘ZGARISHLARIDA RELS PLETLARI UZUNLIGINING O‘ZGARISHI

Authors

  • Xalfin Gali-Askar Rustamovich - PhD, dotsent Toshkent Davlat Transport Universiteti

Abstract

Ushbu maqolada bo'ylama kuchlarning uloqsiz yo'lning pletida taqsimlanishi sxemasi ko‘rsatilgan hamda relsning erkin sterjen kabi uzayishi (qisqarishi)keltirilgan.

Kalit so‘zlar: uloqsiz yo‘l, pletlar, rels, g‘ildiraklar, bo‘ylama kuchlar, qarshiliklar.

 

Relsning erkin sterjen kabi uzayishi (qisqarishi):

     = ,                                          (2.1)

 

bunda, a — rels po‘latining liniyali kengayishi koeffitsienti; a = 0,0000118 ;  — harorat o‘zgarishi, °S;  L —  rels (rels Pletsi uzunligi) [1-3].

Agar rels juda kichik ishqalanish koeffitsientiga ega g‘ildirakchalarga yoki maxsus qistirmalarga yotqizilgan bo‘lsa, relsning erkin uzayishini qayd etish mumkin. Haqiqiy sharoitlarda uloqsiz temir yo‘l payvand rels pletlar uzunligining o‘zgarishi relslar tutashgan joylari va boylamasiga qarshiliklarni engib o‘tgan holda murakkabroq qonun bo‘yicha yuz beradi [4-7].

Uloqsiz temir yo‘l pletlari uchlari relslar tutashgan joylar qoplamalari bilan birlashtirilgan va  tutashgan joylar qarshiligi engib o‘tilgungacha Plet uchlari siljimaydi.

Published

03-05-2024

How to Cite

Xalfin Gali-Askar Rustamovich - PhD, dotsent Toshkent Davlat Transport Universiteti. (2024). 7.17 HARORAT O‘ZGARISHLARIDA RELS PLETLARI UZUNLIGINING O‘ZGARISHI. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 7(1), 64–67. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/228