9.28 IKKI VA UNDAN ORTIQ TILNI BILUVCHI O’SMIRLARDA SO’Z-MANTIQ TAFAKKURINI TAKOMILLASHTIRISHDA VA TIL ORGANISHDA SUN’IY INTELLEKTNING ROLI

Authors

  • Normurodova Zamira Baxriddin qizi Al-Farg’oniy universiteti nodavlat oliy ta’lim tashkiloti magistranti zislamova79@gmail.com Shukurova Shoxsanam Baxriddin qizi Toshkent davlat transport universiteti doktoranti shoxsanamm2896@gmail.com

Abstract

Maqolada bilingvizm, uning о‘smirlardagi sо‘z- mantiq tafakkuri rivojlanishiga ta’siri masalasiga bag‘ishlangan tadqiqot ishi masalasi yoritilgan hamda bu sohaga oid tadqiqotlar tahlili keltirilgan. Maqolada oxirgi paytlarda о‘tkazilayotgan eksperimental ilmiy izlanishlar ikki tillilikning о‘smir rivojlanishiga  ta’siri masalasi doirasida fikr yuritilgan. Bilingvizm, poligotlik ya’ni ko’p tillilikning yurtimizdagi tarixi amiru-ulamo, fozilu-fuzalo, faqiru-fuqaro atamalarining mazmun mohiyati va bilingvizm, poligotlik uning о‘smirlardagi sо‘z- mantiq tafakkuri rivojlanishiga ta’siri masalasiga bag‘ishlangan tadqiqot ishi masalasi yoritilgan hamda bu sohaga oid tadqiqotlar tahlili keltirilgan. Maqolada oxirgi paytlarda о‘tkazilayotgan eksperimental ilmiy izlanishlar ikki tillilikning о‘smir rivojlanishiga  ta’siri masalasi doirasida fikr yuritilgan.  O‘smirlar tafakkurini ta’lim amaliyotida mashq qilish va vazifani hal etishining usul va yo’llarini o’rgatish orqali rivojlantirish mumkin deb hisoblanardi. Boshqacha aytganda, sub’ekt fikriy vazifalarni qanchalik ko’p hal etsa, vazifa echimini topishning qanchalik ko’p usul va yo’llarini egallab olsa, uning tafakkuri shunchalik yaxshi rivojlanadi.

Oxirgi yillarda xorijda о‘tkazilgan bilingvizmning о‘smirlar sо‘z-mantiq tafakkuri rivojlanishiga ta’sirini о‘rganishga doir tadqiqotlar dolzarb hisoblanib, natijalari bilingv bola miyasi tabiiy ravishda kо‘proq mashq qilganligi va turli ma’lumotlarni biladigan tilida о‘rganganligi bois uning egiluvchanlik xususiyati yuqori bо‘lishini ko'rish mumkin.

Kalit sо‘zlar: Bilingvizm, poligotlik, amiru-ulamo, fozilu-fuzalo, faqiru-fuqaro, mirzo, turk tili, fors tili, arab tili, tafakkur, о‘smir, kognitiv, tillar, tadqiqot, lingvist, monoling, ijtimoiy-psixologik jihatlari, Bilingvizm, tafakkur, о‘smir, kognitiv, tillar, tadqiqot, lingvist, monoling, ijtimoiy-psixologik jihatlari

Аннотация: В статье освещается проблема билингвизма, его влияние на развитие речевого и логического мышления подростков, а также дается анализ исследований в этой области. В статье обсуждаются последние экспериментальные научные исследования в рамках проблемы влияния билингвизма на развитие подростков. История двуязычия, полиготы, т.е. многоязычия в нашей стране, значение терминов амир-улама, фазилу-фузало, факиру-фукаро, а также вопрос о двуязычии, полиготе и его влиянии на развитие речевого и логического мышления в нашей стране. подростки. Освещена проблема и представлен анализ исследований в этой области. В статье обсуждаются последние экспериментальные научные исследования в рамках проблемы влияния билингвизма на развитие подростков. Считалось, что мышление подростков можно развивать путем обучения педагогической практике и методам обучения и способам решения задач. Другими словами, чем больше субъект решает умственные задачи, чем больше методов и способов найти решение задачи, тем лучше развивается его мышление.

В последние годы исследования влияния билингвизма на развитие словесно-логического мышления подростков, проводимые за рубежом, считаются актуальными, и результаты показывают, что мозг ребенка-билингва естественным образом больше тренируется и усваивает различную информацию на том языке, на котором он находится. знает. видно, что его эластичность высокая.

Ключевые слова: двуязычие, полиготизм, амир-улама, фазилу-фузало, факиру-фугаро, мирза, тюркский язык, персидский язык, арабский язык, мышление, подросток, когнитивный, языки, исследование, лингвист, монолингвизм, социально-психологические аспекты. билингвизм, мышление, подросток, когнитивный, языки, исследования, лингвист, монолингвизм, социально-психологические аспекты.

Annotation: The article covers the issue of bilingualism, its impact on the development of verbal and logical thinking in teenagers, and provides an analysis of research in this field. In the article, recent experimental scientific researches are discussed within the framework of the issue of the impact of bilingualism on adolescent development. The history of bilingualism, polygoth, i.e. multilingualism in our country, the meaning of the terms amir-ulama, fazilu-fuzalo, faqiru-fuqaro, and the issue of bilingualism, polygoth, and its influence on the development of verbal and logical thinking in teenagers. the issue is highlighted and the analysis of research in this field is presented. In the article, recent experimental scientific researches are discussed within the framework of the issue of the impact of bilingualism on adolescent development. It was believed that the thinking of teenagers can be developed by training in educational practice and teaching methods and ways of solving tasks. In other words, the more the subject solves mental tasks, the more methods and ways to find a solution to the task, the better his thinking develops.

In recent years, researches on the impact of bilingualism on the development of verbal-logical thinking of teenagers, conducted abroad, are considered relevant, and the results show that the brain of a bilingual child naturally exercises more and learns various information in the language he knows. it can be seen that its elasticity is high.

Keywords: bilingualism, polygotism, amir-ulama, fazilu-fuzalo, fakiru-fugaro, mirza, Turkic language, Persian language, Arabic language, thinking, teenager, cognitive, languages, research, linguist, monolingualism, socio-psychological aspects. bilingualism, thinking, adolescent, cognitive, languages, research, linguist, monolingualism, socio-psychological aspects.

Kirish. Bugungi kunda butun dunyo bo’yicha migratsiya jarayonlari avj olgan, axborot texnologiyalar tez rivojlanayotgan bir vaqtda xorijiy tillarni bilishga bo’lgan ehtiyoj o’sib bormoqda. Respublikamizda nafaqat ta’lim jarayonida, balki ijtimoiy mehnat bozorida ham xorijiy tillarni bilish talab qilinmoqda. Ikki va undan ortiq tillilik dunyoning deyarli barcha mamlakatlari, jamiyatning barcha qatlamlari va barcha yosh guruhlarida mavjud. Aslida chinakam bir tilli bо‘lgan jamiyatni topishbugungi kunda topib bо‘lmaydi desak adashmaymiz. Ikki tillilik nafaqat bytyn dynyoga tarqalgan, balki y inconiyat yaralganidan beri mavjud bо‘lgan fenomendir. Dynyo aholicining yarmidan kо‘piaynan shu toifa odamlaridir.

Published

25-06-2024

How to Cite

Normurodova Zamira Baxriddin qizi Al-Farg’oniy universiteti nodavlat oliy ta’lim tashkiloti magistranti zislamova79@gmail.com Shukurova Shoxsanam Baxriddin qizi Toshkent davlat transport universiteti doktoranti shoxsanamm2896@gmail.com. (2024). 9.28 IKKI VA UNDAN ORTIQ TILNI BILUVCHI O’SMIRLARDA SO’Z-MANTIQ TAFAKKURINI TAKOMILLASHTIRISHDA VA TIL ORGANISHDA SUN’IY INTELLEKTNING ROLI. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 9(1), 134–145. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/315