9.17 WINDOWS OPERATSION TIZIMI TERMINLARINING O’ZBEK TILIDA BERILISHI VA TARJIMA MUAMMOLARI

Authors

  • Nav DPI Ingliz tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs magistri: Agzamova Muxlisa Muhammad qizi

Abstract

 Ushbu maqolada biz bir nechta windows operatsion tizimi terminlarining o’zbek tilidagi matnlarda berilshi,ularning  lingvistik xususiyatlarini hamda tarjima qilishda yo’l qo’yilgan  bir qancha murakkabliklarni ko’rib chiqamiz.

Buning uchun o’zbek tilidagi matnlarda Windows operatsion tizimiga oid bir qancha so’z va iboralarni to’pladik va ushbu so’zlarning leksikografik,semantik xususiyatlarini,tarjima qilishdagi murakkabliklarni aniqlashda foydalandik.

Ushbu tadqiqot Windows tizimi terminlarining o’zbek tilshunoslik lug’atlaridan foydalanib, terminlarning  ilmiy muqobil variyantlaridan foydalanish orqali tarjima sifatini yanada oshirishi mumkinligini izohlaydi.

Kalit so’zlar: Windows,kompyuter lingvistikasi,kompyuter leksikografiyasi, termin, suzuvchi oyna, ish stoli

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим передачу некоторых терминов операционной системы Windows в узбекских текстах, их лингвистические особенности, а также ряд сложностей при переводе.

С этой целью мы собрали ряд слов и фраз, связанных с операционной системой Windows, в текстах на узбекском языке и использовали их для определения лексикографических и семантических особенностей этих слов и трудностей перевода.

В данном исследовании объясняется возможность повышения качества перевода терминов системы Windows за счет использования словарей узбекской лингвистики и использования научных альтернативных версий терминов.

Ключевые слова: Windows, компьютерная лингвистика, компьютерная лексикография, термин, плавающее окно, рабочий стол

Annotation. In this article, we will consider the rendering of several Windows operating system terms in Uzbek texts, their linguistic features, and a number of complications in translation.

For this purpose, we collected a number of words and phrases related to the Windows operating system in the Uzbek language texts and used them to determine the lexicographic and semantic features of these words and the difficulties in translation.

This study explains the possibility of increasing the quality of translation of Windows system terms by using Uzbek linguistics dictionaries and using scientific alternative versions of terms.

Key words: Windows, computer linguistics, computer lexicography, term, floating window, desktop

Jahon axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida Windows operatsion tizimi dasturlari yaratilishining jadal suratlarda kechishi tizim terminologiyasiga oid yangi tushunchalarning dunyo tillariga kirib kelishiga sabab bo’lmoqda.

Windows operatsion tizimida ishlatilgan o’zbek ingliz tilida ishlatilgan terminlarning lingvistik xususiyatlari,semantik va strukturaviy jihatlarini tahlil qilish,tajriba uslublarini takomillashtirish bugungi kunning asosiy masalasi bo’lib kelmoqda

Garchi ushbu tizim XX asrning boshlarida yaratilganligiga qaramasdan,tizimda ishlatilgan o’zbek ,ingliz tilidagi terminlarning lingvistik xususiyatlarini,tarjima usullarini takomilllashtirish bugungi kunning asosiy masalasi sifatida e`tibor  talab etadi.

Bugungi kunda mintaqamizdagi globallashuv jarayoni barcha sohalarda tezkorlikni, jadal taraqqiyotni talab etmoqda. Jamiyatimizda hozirgi kunda avtomatlashgan informatsion texnologiyalar va kompyuter muhim ahamiyatga ega.Shuningdek,  kompyuter tizimi qulayliklar, imkoniyatlar majmuyiga va inson hayotining  tarkibiy qismiga aylandi. Kompyuter kundan kunga jamiyatning barcha sohalariga kirib bormoqda.[1]

 

[1] Xolmanova Zulxumor Turdiyevna.Kompyuter lingvistikasi.O`quv qo’llanma.Toshkent-2019

Published

17-06-2024

How to Cite

Nav DPI Ingliz tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs magistri: Agzamova Muxlisa Muhammad qizi. (2024). 9.17 WINDOWS OPERATSION TIZIMI TERMINLARINING O’ZBEK TILIDA BERILISHI VA TARJIMA MUAMMOLARI. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 9(1), 91–94. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/303