9.15 MELANXOLIK TIPDAGI BOLALARGA CHET TILLARINI O`RGATISHDA E`TIBORLI JIHATLAR

Authors

  • Jamolova Zebiniso Qarshiboy qizi O`zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti 1-bosqich talabasi Ilmiy rahbar: O`rinboyeva Xayotxon Maxamadinova O`zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti katta o`qituvchisi

Abstract

Ushbu maqolada bolalarning psixologik jihatdan harakter va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda qay yo`sinda va qanday metodlar orqali chet tillarini o`rgatish kabilar ochib beriladi. Muallif melanxolik tipdagi bolalarning hususiyatlari, ularning boshqalardan ajralib turadigan o`ziga xos jihatlarini keltirib o`tadi. Til o`rgatuvchilar melonxolik bolalarga xorijiy tillarni o`rgatishda nimalarga e`tibor berish kerakligi va chet tillarini o`qitishni samarali va qiziqarli olib borishni qay darajada tashkil qilishlari kerakligi haqida o`z izlanish va xulosalarini yoritib beradi.

Kalit so`zlar: temperament, psixolingvistika, metod, xususiyat, qiziqish, melonxolik.

ABSTRACT. In this article, based on children's psychological character and abilities, in what way and by what methods are taught foreign languages. The author mentions the characteristics of children of melancholic type, their unique aspects that distinguish them from others. Language teachers will highlight their research and conclusions about what they should pay attention to when teaching foreign languages ​​to children from Melancholic and to what extent they should organize the teaching of foreign languages

Keywords: Temperament, psycholinguistics, method, trait, curiosity, melancholy effectively and interestingly.

АННОТАТЦИЯ. В данной статье, исходя из психологических особенностей и способностей детей, каким образом и какими методами преподаются иностранные языки. Автор упоминает особенности детей меланхолического типа, их уникальные стороны, отличающие их от других. Преподаватели языка осветят свои исследования и выводы о том, на что следует обратить внимание при обучении иностранным языкам детей из Мелонхолик и насколько эффективно и интересно организовать обучение иностранным языкам.

Вступительные слова: Темперамент, психолингвистика, метод, черта характера, любопытство, меланхолия.

Kirish. Ma`lumki, bugungi kunda mamlakatimizda chet tillarini biladigan yosh kadrlarga ehtiyoj ortib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda, xorijiy tillarni kichik maktab yoshidan va xattoki, bog`cha yoshidan ham o`qitish yo`lga qo`yilgan. Bolalarga chet tillarini o`rgatish va ta`lim jarayonini qizg`in olib borish maqsadida turli metod va usullar tadbiq qilinmoqda. Bolalarning qobiliyat, temperament va harakterlari inobatga olingan holda turli metodlardan foydalanilsa, til o`rganuvchida qiziqish va hohish oshib boradi. Aynan shuning uchun ham lingvistika va psixologiya sohalari yonma-yon bo`lib psixolingvistika sohasi mavjud. Quyida muallif melanxolik temperamentidagi bolalarning xususiyatlari vas hu xususiyatlardan kelib chiqib chet tillarini usullarini yoritib beradi.

Published

15-06-2024

How to Cite

Jamolova Zebiniso Qarshiboy qizi O`zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti 1-bosqich talabasi Ilmiy rahbar: O`rinboyeva Xayotxon Maxamadinova O`zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti katta o`qituvchisi. (2024). 9.15 MELANXOLIK TIPDAGI BOLALARGA CHET TILLARINI O`RGATISHDA E`TIBORLI JIHATLAR. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 9(1), 86–87. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/301

Most read articles by the same author(s)